Speak, O Lord

Spreek, O Heer, als wij tot u komen
Om het voedsel van Uw Heilige Woord te ontvangen.
Neem Uw Waarheid, Vestig het diep in ons;
Maak en vorm ons in uw evenbeeld.

Dat het Licht van Christus vandaag gezien kan worden.
In onze daden van liefde en onze daden van het geloof.
Spreek, O Heer, en vervullen in ons
Al Uw doelen voor Uw glorie.

Leer ons Heer, volledige gehoorzaamheid,
Heilig eerbied, ware nederigheid.
Test onze gedachten en onze houding
In de glans van uw zuiverheid.

Omdat ons geloof toeneemt willen onze ogen zien
Uw majestueuze liefde en gezag.
Krachtige woorden die nooit vergaan.
Laat hun waarheid heersen over ongeloof.

Spreek, Heer, en vernieuw onze geest.
Help ons de hoogheid van uw plannen met ons begrijpen.
Onveranderlijke waarheden van het begin der tijden,
Die zullen weerklinken tot in eeuwigheid.

En door genade wij staat wij stil bij uw beloften.
En door geloof mogen we met u wandelen zoals U met ons wandelt.
Spreek, O Heer, tot Uw Kerk is gebouwd
En de aarde is gevuld met Uw glorie.
Speak, O Lord, as we come to You
to receive the food of Your Holy Word.
Take Your truth, plant it deep in us;
Shape and fashion us in Your likeness.

That the Light of Christ might be seen today.
In our acts of love and our deeds of Faith.
Speak, O Lord, and fulfill in us
All Your purposes for Your glory.

Teach us Lord, full obedience,
Holy reverence, true humility.
Test our thought and our attitudes
In the radiance of Your purity.

Cause our faith to rise cause our eyes to see
Your Majestic love and authority.
Words of power that can never fail.
Let their truth prevail over unbelief.

Speak, O Lord, and renew our minds.
Help us grasp the heights of Your plans with us.
Truths unchanged from the dawn of time
That will echo down through eternity.

And by grace we’ll stand on Your promises.
And by faith we’ll walk as You walk with us.
Speak, O Lord, till Your church is build
And the earth is filled with Your glory.